KVKK AYDINLATMA METNİ
RE/MAX PİER ad-soyad, kimlik numarası, iletişim bilgisi, taşınmaz bilgisi ve tapu kayıtlarınıza ilişkin kişisel verilerinizi,
-Gayrimenkul ticaretine aracılık hizmetlerinin sunulabilmesi,
-Tanıtım, pazarlama, bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
-Arayışınıza uygun gayrimenkullerin tarafınıza bildirilebilmesi,
-Doğabilecek uyuşmazlıklar delil olarak kullanılabilmesi,
amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Söz konusu kişisel veriler, gayrimenkul aracılık hizmetinin daha verimli yürütülebilmesi için taşınmaz ticaretine aracılık hizmeti veren diğer işletmelere, müşteri adaylarına, resmi kurumlara, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilir.

Bu kişisel veriler, Kanunun 5.maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması", “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması", “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması", “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması" hukuki sebeplerine dayalı olarak bilgisayara veri girişi yapmak, Sözleşme metinlerinde ilgili bölümleri el yazısı ile doldurmak suretiyle işlenmektedir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen" 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğe" göre RE/MAX PİER ’in Vişnezede Mahallesi, Süleyman Seba Caddesi, Park Apt., No:52B Beşiktaş/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz."